WP2

WP2: Monitoring odpadních, povrchových, podzemních a drenážních vod ve vybraných povodích

Hlavním cílem WP2 je kvantifikovat podíly znečišťujících látek – zejména dusíku a fosforu – z hlediska koncentrací a odnosů z různých plošných a bodových zdrojů znečištění ve vodách drobných vodních toků a zemědělských odvodnění. Budou zohledněny různé půdní a zemědělské podmínky a způsoby využití území posuzovaných lokalit jakož i různé přístupy v nakládání s odpadními vodami.

Další aktivitou, realizovanou v rámci WP2 bude posouzení efektivity stávajících technologií odstraňování vybraných specifických polutantů (PPCPs – Pharmaceuticals and Personal Care Products – farmaka a produkty osobní spotřeby) a výzkum procesů přirozené atenuace PPCPs v horninovém prostředí. Úkol 2.3 bude realizován Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM.

Úkol 2.1 Monitoring různých typů odpadních vod  (čistírny odpadních vod, výtoky z kanalizace, zasakovací objekty ze septiků) a jejich vlivu na relevantní mikropovodí v povodí Želivky (VN Švihov).

Monitoring různých typů odpadních vod ze sídel (čistírny odpadních vod, výústi kanalizací, trativody septiků, rybníky pod obcemi bez ČOV, apod.) a sledování kvality vod v souvisejících drobných vodních tocích, za různých hydrologických stavů, v povodí vodárenské nádrže VN Švihov. Tato data budou z části pořízena od Povodí Vltavy, státní podnik. Tato data budou sloužit zejména pro modelování v rámci aktivity WP3.

Úkol 2.2 Monitoring dvou převážně zemědělských povodí a jejich podpovodí

Monitoring dvou převážně zemědělsky využívaných povodí a jejich subpovodí. Monitorovací místa budou zvolena v souladu s principem vnořených povodí pro identifikaci a kvantifikaci podílů zdrojů znečištění vod. Sledování kvantity a kvality povrchových, drenážních a podzemních vod, sledování průběhu počasí. Provádění půdních průzkumů, sledování zemědělského hospodaření.

Monitorovací kampaně povrchových a drenážních vod budou zahrnovat pravidelné vzorkování i přístupy kontinuálního – episodického – monitoringu kvality i kvantity vod pro zachycení dynamiky koncentrací a látkových odnosů v povrchových a drenážních vodách během různých srážko-odtokových situací. Budou použity automatické vzorkovače ISCO, elektrochemické sondy, ultrazvukové a tlakové sondy pro sledování hladin vod, automatické meteostanice. Z hlediska ukazatelů jakosti vod budou sledovány: PO4-P, TP, NH4-N, NO2-N, NO3-N, TN, COD a DOC. V experimentálních povodích bude detailně sledován vodní / hydrologický a živinový režim pro modelování různých scénářů ochranných opatření z hlediska ochrany jakosti a množství vod.

Úkol 2.3 Efektivita atenuace PPCPs v podzemní vodě na lokalitě Horní Beřkovice

Tato aktivita je zaměřena na sledování změn koncentrací farmak v podzemních vodách. Jako nástroj pro toto sledování bude použita zcela unikátní pilotní lokalita umožňující studium pronikání a šíření léčiv do ekosystému a horninového prostředí. Monitorovací systém je schopen detekovat změny v koncentracích od psychiatrickou léčebnou (zdroj kontaminace), přes čističku odpadních vod, nesaturovanou zónu, kolektor až po zdroje podzemních vod, které využívají kontaminovanou podzemní vodu pro pitné účely.

Napsat komentář